สมัครงาน ส่ง Resume

พนักงานบริการลูกค้า (Part-time) หลายอัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิม.3 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษาในระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
3. บุคลิกภาพ-หน้าตาดี, รักงานบริการ, มีความกระตือรือร้น
4. ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมงขึ้นไป อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันขึ้นไป

รายละเอียดงาน

บริการและให้ข้อมูลลูกค้าในลักษณะงานทางด้าน IT

สวัสดิการ

ค่าล่วงเวลา

สถานที่ทำงาน

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หลายอัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 20-30 ปี
3.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
4.หากมีประสบการณ์ทางด้านช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีบุคลิกภาพดี มี Service Mind มีใจรักงานด้านบริการ
6.หากมีความรู้พื้นฐานในตัวสินค้า Computer, IT Solution จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

7,500-12,000 บาท

สวัสดิการ

1. โบนัสประจำปี
2. กองทุนประกันสังคม
3. เครื่องแบบพนักงาน
4. การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
5. ค่าล่วงเวลา
6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7. เงินช่วยเหลือต่างๆ และสวัสดิการที่ตามกฎหมายแรงงาน
พนักงานฝึกงาน/Part-Time/Freelance หลายอัตรา

คุณสมบัติ

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และ มีความรับผิดชอบสูง
3. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30
4. ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง+ค่าเดินทาง
5. หากมีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การซ่อม PC การลง Windows และการ Ghost จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สัมภาษณ์ และ รู้ผลทันที
Project Manager 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการ
4. บุคลิกดี สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริหารบุคลากรในทีมงาน และผู้รับจ้างช่วงได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการศึกษากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และกระบวนการทำงานของลูกค้าในภาครัฐและเอกชน
7. สามารถปรับตัวเองเข้ากับระบบการทำงานของบริษัทได้ เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
8. ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว สามารถทำงานเป็นทีมได้
9. สามารถเดินทางและทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
10.สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1.วางแผน รายงาน และบริหารจัดการงานโครงการ ให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดทั้งในด้านงานส่งมอบ คุณภาพงาน วันเวลา การใช้ทรัพยากรและบุคลากรในโครงการ การจ้างช่วง การติดตามความก้าวหน้าของงาน และการตรวจรับและอื่นๆ
2.ตรวจสอบผลงานโครงการเป็นระยะตามแผน สามารถแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนแผนและกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ บันทึก ติดตามและรายงานต้นทุนของโครงการ
3.จัดทำ/ปรับข้อเสนอโครงการ (Proposal) และแผนงานโครงการ

สวัสดิการ

1. โบนัสประจำปี
2. กองทุนประกันสังคม
3. เครื่องแบบพนักงาน
4. การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
5. ค่าล่วงเวลา
6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7. เงินช่วยเหลือต่างๆ และสวัสดิการที่ตามกฎหมายแรงงาน

สถานที่ทำงาน

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
centercom

บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด

16 ซอยรามคำแหง 50 (สหกรณ์ 1) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-7321840 02-7322020
02-7322525
Hot Line: 084-7179444, 086-310-0523